ที่ตั้ง:
ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
เวลาทำการ:

9:00 – 17:00 (จ.-ศ.) 

เบอร์ติดต่อ:

02 970 5820 ต่อ 336

Facebook:

สำนักกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเกริก

สำนักกิจการนักศึกษา
มหาวิทยาลัยเกริก

Office of Student Affairs Krirk University
” บริการนักศึกษา ส่งเสริมวินัย และพัฒนากิจกรรม นำชีวิตให้เป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์ “

สำนักกิจการนักศึกษา
ประกอบไปด้วยหน่วยงาน ดังนี้

ฝ่ายส่งเสริมกิจกรรม
และบริการสวัสดิการนักศึกษา

งานกองทุนการจัดหาแหล่งรายได้และบริการนักศึกษา งานหอพักนักศึกษา และงานกิจกรรมนักศึกษาและการกีฬา

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม

ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีของไทย พร้อมเผยแพร่ความรู้และสร้างความเข้าใจด้านสู่ความเป็นนานาชาติ

ศูนย์แนะแนวอาชีพ
และจัดหางาน

บริการข่าวสารด้านตลาดแรงงาน เสริมทักษะที่จำเป็นต่อการทำงาน และบริการประสานจัดหางานพาร์ทไทม์ และงานประจำ

ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์

ภาพกิจกรรม

สำนักกิจการนักศึกษา จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อให้นักศึกษาได้สันทนาการ สร้างความสามัคคี สานสัมพันธ์ให้นักศึกษารุ่นพี่และรุ่นน้องได้พบกัน อาทิ

  • กิจกรรมกีฬาหรือส่งเสริมสุขภาพ 
  • กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ และรักษาสิ่งแวดล้อม
  • กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 
  • กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม

ปฏิทินกิจกรรม

กำหนดการจัดกิจกรรมสำนักกิจการนักศึกษา เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพในด้านต่าง ๆ ให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยเกริก ผ่านกิจกรรมเสริมหลักสูตร อาทิ กิจกรรมกีฬาหรือส่งเสริมสุขภาพ กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์หรือการรักษาสิ่งแวดล้อม กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม และกิจกรรมส่งเสริมศิลปและวัฒนธรรม

Have a medical question?

Consult With Dr. Harris Online

If you need to consult with Dr. Harris about a medical issue or any other concerns, you can fill out the form and she will contact you by the end of the next working day