ที่ตั้ง:
ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
เวลาทำการ:

9:00 – 17:00 (จ.-ศ.) 

เบอร์ติดต่อ:

02 552-3500 ต่อ 346 หรือ 339

Facebook:

สำนักกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเกริก

ประวัติความเป็นมา

        มหาวิทยาลัยเกริก เปิดดำเนินการเป็นครั้งแรกที่อาคาร ก ราชดำเนิน เมื่อปี พ.ศ. 2495 โดยท่านอาจารย์ ดร.เกริก มังคละพฤกษ์ (พ.ศ. 2458-2521) ซึ่งเป็นนักการศึกษาผู้มีชื่อเสียงทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ท่านอาจารย์เกริกได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ทางการศึกษา จากมหาวิทยาลัย David & Elkins สหรัฐอเมริกา สำหรับจุดมุ่งหมายในการตั้งมหาวิทยาลัยฯในระยะแรกนั้น เพื่อดำเนินการเรียนการสอนด้านภาษาอังกฤษ แต่เพียงอย่างเดียวเนื่องจากท่านเป็นผู้มีความสามารถเป็นพิเศษในด้านภาษาอังกฤษ ทั้งในด้านการเรียนการสอน และประสบการณ์จากการทำงานนับได้ว่าท่านเป็นคนไทยคนแรกที่นำการสอนภาษาอังกฤษสมัยใหม่ ซึ่งมุ่งให้นักศึกษาได้มี ความรู้ในหลักภาษา และสามารถใช้ภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนชื่อของสถาบันฯ ตามที่ทางการ อนุญาตในขณะ นั้นคือ “โรงเรียนภาษาและวิชาชีพ” แต่คนทั้งหลายรู้จักชื่อโรงเรียนของท่านในนามโรงเรียนอาจารย์เกริกตลอดมา

        นอกเหนือจากภาระกิจหลักทางด้านวิชาการแล้ว มหาวิทยาลัยเกริก ส่งเสริมและสนับสนุนในการทำกิจกรรมและพัฒนานักศึกษาในด้านต่างๆ จึงได้จัดตั้งสำนักกิจการนักศึกษา ขึ้นในปี พ.ศ. 2538  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาได้ดำเนินการพัฒนากิจกรรมและการกีฬาเพื่อนำไปสู่การเรียนรู้ และส่งเสริมให้รู้จักการให้อภัยซึ่งจักเป็นการช่วยเหลือผู้อื่นได้เป็นอย่างดี

        สำนักกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเกริก ตั้งอยู่ที่ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ เป็นหน่วยงานสนับสนุน ขึ้นตรงกับรองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ ภายใต้การบริหารงานของอธิการบดี ควบคุมดูแลการบริหารจัดการโดยผู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษา และรองผู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษา เพื่อให้แผนการดำเนินงานสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีตามวัตถุประสงค์มีปณิธานที่จะผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพเพียบพร้อมไปด้วยความรู้ ควบคู่กับคุณธรรม จริยธรรมและความประพฤติที่ดี สามารถนำความรู้และประสบการณ์จากกิจกรรมต่าง ๆ นำไปประยุกต์และประกอบอาชีพได้อย่างองอาจและมีประสิทธิภาพได้

        สำนักกิจการนักศึกษา มีภาระหน้าที่คือการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพให้แก่นักศึกษาด้านต่างๆ เพื่อจะได้สำเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ ดังนั้นสำนักกิจการนักศึกษา จึงเป็นศูนย์กลางของกิจกรรมและนันทนาการหลากหลายรูปแบบสำหรับนักศึกษา ทั้งนี้มิใช่เพียงแต่จะมุ่งหวังให้นักศึกษาเป็น ผู้ถึงพร้อมด้วยคุณวุฒิ และคุณธรรมตามปณิธานของมหาวิทยาลัยเท่านั้น หากยังมุ่งหวังให้นักศึกษาทุกคนเป็นผู้ถึงพร้อมด้วย วุฒิภาวะ ทั้งร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา เพื่อจักได้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพของสังคม 

วิสัยทัศน์

บริการนักศึกษา ส่งเสริมวินัย และพัฒนากิจกรรม นำชีวิตให้เป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์ 

ปรัชญา

วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน      “ความรู้ทำให้องอาจ” 

พันธกิจ

        สำนักกิจการนักศึกษา เป็นหน่วยงานกลางในการจัดกิจกรรม ให้บริการสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา เพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจของมหาวิทยาลัย และบรรลุผลตามปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์  จึงกำหนดพันธกิจของสำนักฯ ดังนี้

 1. ส่งเสริมสนับสนุนและจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพนักศึกษา มุ่งสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้
 2. จัดบริการและสวัสดิการ ให้แนวทางการเรียนรู้และการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยอย่างมีคุณภาพ
 3. สร้างเสริมนักศึกษาให้เป็นผู้มีคุณลักษณะด้านความซื่อสัตย์ รับผิดชอบ และมีจิตอาสา มีคุณธรรมจริยธรรมที่ดี มีจิตสาธารณะช่วยเหลือสังคม ในการอยู่ร่วมกับผู้อื่น
 4. ส่งเสริมการทำนุบำรุง และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ไทย
 5. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรในสำนักฯ เพิ่มศักยภาพในการทำงานเพื่อให้เกิด ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
 6. ส่งเสริมและเผยแพร่ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยเกริกให้แพร่หลาย

เป้าหมาย

สำนักกิจการนักศึกษา ดำเนินการตามนโยบายของมหาวิทยาลัยเกริก ดังนี้

 1.  เพื่อให้การดำเนินงานของสำนักกิจการนักศึกษาเป็นไปตามปณิธานและวัตถุประสงค์ที่สำนักฯ ได้กำหนดไว้
 2.  เพื่อให้การบริหารและการดำเนินงานของสำนักกิจการนักศึกษามีการพัฒนาคุณภาพ

กลยุทธ์

 1.  พัฒนานักศึกษาให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณภาพ (Social Quality of Life)
 2.  บูรณาการกิจกรรมที่มุ่งเน้นการพัฒนานักศึกษา และการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม
 3.  ส่งเสริมและพัฒนาความร่วมมือด้านเครือข่ายด้านกิจการนักศึกษาทั้งภายในและภายนอก
 4.  พัฒนาบุคลากรด้านกิจการนักศึกษา ส่งเสริมให้ความรู้ ความสามารถในการพัฒนาทักษะทางสังคม (Soft Skills) ด้านโซเชียล (Social Skills ) ผ่านกิจกรรมเสริมหลักสูตร
 5.  พัฒนางานด้านกิจการนักศึกษาให้มีมิติเชิงวิชาการ โดยส่งเสริมการพัฒนางานประจำสู่การศึกษาเพื่อขับเคลื่อนองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)
 6.  พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาล

วัตถุประสงค์

 1.  ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในการทำกิจกรรม ได้ออกกำลังกายเพื่อมีสุขภาพที่สมบูรณ์และแข็งแรง  ตลอดจนฝึกฝนเพื่อความเป็นเลิศและเผยแพร่ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย
 2.  เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์และแนวทางการบริหารมหาวิทยาลัย ตามพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม คุณภาพ และเป็นพลเมืองที่ดี
 3.  ส่งเสริมให้นักศึกษามีความพร้อมทางด้านร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์  และสังคมเพื่อเป็นบัณฑิตที่เพียบพร้อมสู่สังคมในการประกอบอาชีพ
 4.  เพื่อส่งเสริมเผยแพร่กิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม ทำนุบำรุงและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม เป็นแหล่งการเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมของประเทศสมาชิกอาเซียนและจีนในสถาบัน
 5.  เพื่อให้คุณภาพโดยรวมได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอย่างจริงจังและต่อเนื่อง โดยมีการศึกษาประเมินตนเพื่อที่จะแก้ไขข้อบกพร่องอย่างถูกต้อง และเสริมสร้างจุดเด่นให้แข็งแกร่ง อันจะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพของสำนักกิจการนักศึกษายิ่งขึ้น
 6.  ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรในสำนักฯ เพิ่มศักยภาพในการทำงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

โครงสร้างองค์กรและโครงสร้างการบริหาร

       

สำนักกิจการนักศึกษา ได้รับจัดสรรงบประมาณจากมหาวิทยาลัยเกริก ตามปีงบประมาณที่เสนอขออนุมัติแผนโครงการกิจกรรมต่างๆ เพื่อดำเนินงานได้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ สำนักงานกิจการนักศึกษา ตั้งอยู่ชั้น 3 อาคารเฉลิม พระเกียรติฯ และศูนย์ศิลปวัฒนธรรม ตั้งอยู่ชั้น 1 อาคารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกริก

อัตลักษณ์ เอกลักษณ์

อัตลักษณ์

สร้างบัณฑิตให้มีจริยธรรม วัฒนธรรม กล้าคิดดี ทำดีเพียบพร้อมในทุกด้าน

เอกลักษณ์

นำความรู้ไปพัฒนาสังคม และประเทศชาติ

บุคลากร

    สำนักกิจการนักศึกษา ศูนย์กลางทีมคุณภาพที่ร่วมกันสร้างสรรค์กิจกรรมและนันทนาการหลากหลายรูปแบบสำหรับนักศึกษา อันประกอบไปด้วยหน่วยงานในสังกัด  ฝ่ายส่งเสริมกิจกรรมและบริการสวัสดิการนักศึกษา ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม และศูนย์แนะแนวอาชีพและจัดหางาน

อ.ดาริน ศรีศาสตรา

ผู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษา

บุคลากร_๒๑๐๖๑๙_2-removebg-preview

พลวัฒน์ เร่งรีบ

หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมกิจกรรมและบริการสวัสดิการนักศึกษา

บุคลากร_๒๑๐๖๑๙_8-removebg-preview

กานดา สถิตย์พงษ์

หัวหน้าศูนย์แนะแนวอาชีพ
และจัดหางาน

บุคลากร_๒๑๐๖๑๙_1-removebg-preview

คณาวุฒิ นวลปลั่ง

รักษาการหัวหน้า
ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม

บุคลากร_๒๑๐๖๑๙_7-removebg-preview

เชิญขวัญ ยี่สุ่น

งานธุรการ

บุคลากร_๒๑๐๖๑๙_3-removebg-preview

รัตนาภรณ์ สังวาลย์

หัวหน้างานหอพักนักศึกษา

บุคลากร_๒๑๐๖๑๙_5-removebg-preview

ซูนียะห์ มะแอ

หัวหน้างานกองทุนและ
บริการนักศึกษา

บุคลากร_๒๑๐๖๑๙_6-removebg-preview

พิชญ์สินี พงษ์โชติคุณ

เจ้าหน้าที่งานกองทุนกู้ยืมฯ

สมัครชัย เปลี่ยนเดชา

เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมฯ

บุคลากร_๒๑๐๖๑๙_11

พุฒินาท สกุลแพทย์

เจ้าหน้าที่ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม

Words from Our Patients