ที่ตั้ง:
ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
เวลาทำการ:

9:00 – 17:00 (จ.-ศ.) 

เบอร์ติดต่อ:

02 552-3500 ต่อ 346 หรือ 339

Facebook:

สำนักกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเกริก

งานบริการนักศึกษา

สำนักกิจการนักศึกษา เป็นหน่วยงานสนับสนุนที่ขึ้นตรงกับรองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ ภายใต้การบริหารของอธิการบดี และควบคุมดูแลการบริหารจัดการ โดยผู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษา เพื่อให้แผนการดำเนินงานสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีตามวัตถุประสงค์สนับสนุนบัณฑิตให้มีคุณภาพเพียบพร้อมไปด้วยความรู้ควบคู่กับคุณธรรม จริยธรรมและประพฤติที่ดี สามารถนำความรู้และประสบการณ์จากกิจกรรมต่าง ๆ นำไปประยุกต์และประกอบอาชีพได้อย่างองอาจและมีประสิทธิภาพ ฝ่ายส่งเสริมกิจกรรมและบริการสวัสดิการนักศึกษา ให้บริการดังนี้

  • งานกิจกรรมนักศึกษาและการกีฬา
  • งานกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
  • งานหอพักนักศึกษา
  • งานวินัยและสวัสดิการนักศึกษา

ฝ่ายส่งเสริมกิจกรรมและสวัสดิการนักศึกษา

มหาวิทยาลัยเกริก ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาศักยภาพ และเสริมสร้างความเป็นผู้นำนักศึกษา ให้มีโอกาสฝึกฝนการใช้ชีวิต และการทำงานร่วมกับผู้อื่น พร้อมที่จะเผชิญกับการทำงานและมีพื้นฐานในการพัฒนาตนเองด้วยการสนับสนุนให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมทั้งในด้าน กีฬา สันทนาการ ศิลปวัฒนธรรม ดนตรี เพื่อสร้างบัณฑิตที่มีคุณธรรมจริยธรรม กล้าคิดดี    ทำดี  เพียบพร้อมทุกด้าน และเป็นผู้นำการทำดีต่อสังคมและประเทศชาติ

งานกิจกรรมนักศึกษา  เสริมสร้างความเป็นผู้นำนักศึกษา เปิดโอกาสให้มีโอกาสฝึกฝนการใช้ชีวิต และการทำงานร่วมกับผู้อื่น พร้อมที่จะเผชิญกับการทำงานในหลักพื้นฐานที่ควรปฏิบัติผ่านกระบวนการ PDCA

งานกิจกรรมนักศึกษาและการกีฬา

งานกีฬา มหาวิทยาลัยเกริกจัดกิจกรรมส่งเสริมกีฬาเพื่อสุขภาพขั้นพื้นฐาน เพื่อให้นักศึกษาได้มีกิจกรรมร่วมกันและมีสุขภาพที่แข็งแรง

งานกองทุนและบริการนักศึกษา

ให้คำปรึกษาด้านการกู้ยืมฯทุน กยศ./กรอ.

ให้คำปรึกษาด้านทุนการศึกษาจากหน่วยงานภายนอก

02-552-3500 ต่อ 789

ฃงานหอพักนักศึกษา

การบริการหอพักนักศึกษา บริการให้คำปรึกษาตั้งแต่การเข้าพักอาศัย รวมถึงการดูแลสิทธ์ในการอาศัยอยู่ในหอพัก

02-552-3500 ต่อ 346

งานวินัยและสวัสดิการนักศึกษา

  • การประกันอุบัติเหตุนักศึกษาไทย-จีน
  • การบริการบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัตรทอง)
  • การบริการผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร
  • การบริการนักศึกษารักษาดินแดน (รด.)