ที่ตั้ง:
ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
เวลาทำการ:

9:00 – 17:00 (จ.-ศ.) 

เบอร์ติดต่อ:

02 970 5820 ต่อ 336

Facebook:

สำนักกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเกริก

งานบริการนักศึกษา

สำนักกิจการนักศึกษา เป็นหน่วยงานสนับสนุนที่ขึ้นตรงกับรองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ ภายใต้การบริหารของอธิการบดี และควบคุมดูแลการบริหารจัดการ โดยผู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษา เพื่อให้แผนการดำเนินงานสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีตามวัตถุประสงค์สนับสนุนบัณฑิตให้มีคุณภาพเพียบพร้อมไปด้วยความรู้ควบคู่กับคุณธรรม จริยธรรมและประพฤติที่ดี สามารถนำความรู้และประสบการณ์จากกิจกรรมต่าง ๆ นำไปประยุกต์และประกอบอาชีพได้อย่างองอาจและมีประสิทธิภาพ ฝ่ายส่งเสริมกิจกรรมและบริการสวัสดิการนักศึกษา ให้บริการดังนี้

  • งานกิจกรรมนักศึกษาและการกีฬา
  • งานกองทุนการจัดหาแหล่งรายได้และบริการนักศึกษา
  • งานหอพักนักศึกษา

ฝ่ายส่งเสริมกิจกรรมและสวัสดิการนักศึกษา

งานกิจกรรมนักศึกษาและการกีฬา

ในด้านกิจกรรมและส่งเสริมการกีฬา เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในการทำกิจกรรมเพื่อให้มีความสอดคล้องคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย

งานกองทุนและบริการนักศึกษา

เพื่อสนับสนุนโอกาสทางการศึกษา และสร้างขวัญและกำลังใจสำหรับนักศึกษาที่เรียนดี มีความประพฤติเรียบร้อย หรือมีความสามารถในด้านต่างๆ และดูแลในด้านการเบิกประกันอุบัติเหตุ ฯลฯ

งานหอพักนักศึกษา

การบริการหอพักนักศึกษา บริการให้คำปรึกษาตั้งแต่การเข้าพักอาศัย รวมถึงการดูแลสิทธิ์ในการยนคำร้องขอรับเงินสนับสนุนค่าหอพักรายเดือน

งานบริการต่าง ๆ

งานกิจกรรมนักศึกษา

มหาวิทยาลัยเกริก ตระหนักถึงความสำคัของการพัฒนาศักยภาพ และเสริมสร้างความเป็นผู้นำนักศึกษา ให้มีโอกาสฝึกฝนการใช้ชีวิต และการทำงานร่วมกับผู้อื่น พร้อมที่จะเผชิญกับการทำงานและมีพื้นฐานในการพัฒนาตนเองด้วยการสนับสนุนให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมทั้งในด้าน กีฬา สันทนาการ ศิลปวัฒนธรรม ดนตรี เพื่อสร้างบัณฑิตที่มีคุณธรรมจริยธรรม กล้าคิดดี    ทำดี  เพียบพร้อมทุกด้าน และเป็นผู้นำการทำดีต่อสังคมและประเทศชาติ

งานกิจกรรมนักศึกษา  เสริมสร้างความเป็นผู้นำนักศึกษา เปิดโอกาสให้มีโอกาสฝึกฝนการใช้ชีวิต และการทำงานร่วมกับผู้อื่น พร้อมที่จะเผชิญกับการทำงานในหลักพื้นฐานที่ควรปฏิบัติผ่านกระบวนการ PDCA

งานกีฬา มหาวิทยาลัยเกริกจัดกิจกรรมส่งเสริมกีฬาเพื่อสุขภาพขั้นพื้นฐาน เพื่อให้นักศึกษาได้มีกิจกรรมร่วมกันและมีสุขภาพที่แข็งแรง

งานกองทุนและบริการนักศึกษา

การบริการนักศึกษา งานกองทุนและบริการนักศึกษา ดังนี้

  • ให้คำปรึกษาด้านการกู้ยืมฯทุน กยศ./กรอ.
  • ให้คำปรึกษาด้านทุนการศึกษาจากหน่วยงานภายนอก
  • การประกันอุบัติเหตุนักศึกษาไทย-จีน
  • การบริการบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัตรทอง
  • การบริการผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร
  • การบริการนักศึกษารักษาดินแดน (รด.)

งานหอพักนักศึกษา

มหาวิทยาลัยเกริก จัดให้มีหอพักนักศึกษา หอพักฟรี 1 ปี สำหรับนักศึกษาที่ต้องการพักหอพักในมหาวิทยาลัย หอพักใกล้สิ่งอำนวยความสะดวก ปลอดภัย และที่สำคัญใกล้และเดินทางสะดวกสบาย

ปลอดภัย หอพักของมหาวิทยาลัย มีระบบความปลอดภัย ควบคุมการเข้าออกด้วยคีย์การ์ด และกล้องวงจรปิด รวมถึงมีพนักงานรักษาความปลอดภัย 24 ชั่วโมง

ใกล้มหาวิทยาลัย เดินทางได้สะดวกสบาย สามารถเดินมาเรียนที่มหาวิทยาลัยได้ใช้เวลาประมาณ 10 นาทีก็ถึงมหาวิทยาลัย

สิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน ใกล้ร้านค้า ร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้า และติดกับถนนรามอินทราใกล้รถไฟฟ้าสีชมพู

CCTV กล้องวงจรปิด รวมถึงมีพนักงานรักษาความปลอดภัย 24 ชั่วโมง

อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ภายในหอพักติดตั้งและให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงฟรีสำหรับนักศึกษา

บริการอุปกรณ์เครื่องนอน สำหรับนักศึกษาที่พักหอพัก หอพักมีหมอน ผ้าห่ม ผ้าปูเตียง บริการ มาแต่ตัวก็สามารถพักได้เลยจ้า