ที่ตั้ง:
ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
เวลาทำการ:

9:00 – 17:00 (จ.-ศ.) 

เบอร์ติดต่อ:

02 552-3500 ต่อ 346 หรือ 339

Facebook:

สำนักกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเกริก

Previous slide
Next slide

ศูนย์แนะแนวอาชีพและจัดหางาน

        ศูนย์แนะแนวอาชีพและจัดหางาน มหาวิทยาลัยเกริก หน้าที่ความรับผิดชอบในการให้บริการแนะแนวอาชีพแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยเกริก โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักศึกษาชั้นปีที่ 3 – 4 และนักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา  ควรได้รับการเตรียมความพร้อมสำหรับการทำงานในอาชีพ ให้บริการ ดังนี้ บริการข่าวสารแรงงาน บริการวิชาความรู้ด้านการเขียน CV (Curriculum Vitae) และการเขียน Resume ความรู้ด้านเทคนิคการสัมภาษณ์งาน ความรู้ด้านบุคลิกภาพ ความรู้เรื่องอาชีพที่น่าสนใจ งานฝึกอาชีพอิสระ  และประสานบริการจัดหางาน ทั้งงานประจำและงานพิเศษให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยเกริกได้ทราบข้อมูลตลาดแรงงานในปัจจุบัน

งานบริการข่าวสารแรงงาน เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับการทำงานของอาชีพต่าง ๆ ทักษะที่จำเป็นต่อการทำงานและความต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบัน

            งานบริการฝึกอบรม วิชาความรู้ด้านการเขียน CV (Curriculum Vitae) และการเขียน Resume ความรู้ด้านเทคนิคการสัมภาษณ์งาน ความรู้ด้านบุคลิกภาพ ความรู้เรื่องอาชีพที่น่าสนใจ และงานฝึกอาชีพอิสระ

งานบริการจัดหางาน ทั้งงานประจำและงานพิเศษ จากทางภาครัฐและเอกชนเพื่อให้นักศึกษาและศิษย์เก่าทราบข้อมูลเพื่อเป็นช่องทางในการจัดหารายได้พิเศษระหว่างศึกษาในมหาวิทยาลัย

Request An Career Service (บริการด้านอาชีพ)

Support Form Career

Staff of Career Service Center