ที่ตั้ง:
ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
เวลาทำการ:

9:00 – 17:00 (จ.-ศ.) 

เบอร์ติดต่อ:

02 552-3500 ต่อ 346 หรือ 339

Facebook:

สำนักกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเกริก

ฝึกอบรม

โครงการ DEK KRIRK ฝึกอาชีพอิสระ ประจำปี 2564

โครงการ DEK KRIRK ฝึกอาชีพอิสระ ประจำปีการศึกษา 2564 โดยศูนย์แนะแนวอาชีพและจัดหางาน ขอเชิญชวน อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมกิจกรรมฝึกอาชีพอิสระ ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 -15.00 น. ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ กิจกรรมฝึกอาชีพอิสระ ในครั้งนี้ ประกอบด้วย กิจกรรมประดิษฐ์สร้อยสายคล้องแมสลูกปัด กิจกรรมประดิษฐ์พวงกุญแจหนัง กิจกรรมประดิษฐ์กระเป๋าใส่เหรียญ ในการจัดกิจกรรมครั้ง ได้รับเชิญวิทยากรจาก ศูนย์ฝึกอาชีพอิสระกรุงเทพมหานคร ที่จะมาสาธิต และส่งต่อความรู้ให้กับอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยเกริก และผู้ที่สนใจได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และก่อเกิดรายได้เพิ่มขึ้น

โครงการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการทำงาน 2564

โครงการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการทำงาน (จัดอบรมในรูปแบบออนไลน์) เป็นโครงการฝึกอบรมด้านบุคลิกภาพด้านทักษะที่จำเป็นต่อการสมัครงาน และการทำงาน ให้กับนักศึกษาก่อนจะก้าวสู่โลกของการทำงานจริง แบ่งหลักสูตรการฝึกอบรมออกเป็น 4 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ หลักสูตรการสื่อภาษาและการสัมภาษณ์งาน หลักสูตรการพัฒนารูปลักษณ์ภายนอก และหลักสูตรอิริยาบถและมารยาทสังคม โดยมีวิทยากรจากบริษัท Job Top Gun ละอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิเป็นวิทยากรสนับสนุน และดำเนินการจัดกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์ สรุปผลการอบรม ดังนี้ –          ครั้งที่ 1 หัวข้อ บุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์                 9 กันยายน 2564         วิทยากร โดย Job Top Gun จำนวนนักศึกษาที่เข้าอบรม จำนวน 77 คน   –          ครั้งที่ 2 หัวข้อ การสื่อภาษาและการสัมภาษณ์งาน           16 กันยายน 2564        วิทยากร โดย Job Top Gun จำนวนนักศึกษาที่เข้าอบรม จำนวน 61 คน …

โครงการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการทำงาน 2564 Read More »

โครงการเด็กเกริกฝึกอาชีพอิสระ 2564

ศูนย์แนะแนวอาชีพและจัดหางาน ได้เล็งเห็นความในการส่งเสริมอาชีพและให้ความรู้กับนักศึกษา บุคลากร และผู้ที่สนใจในการนำความรู้ไปใช้ในการประกอบเป็นอาชีพหลักหรืออาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับ ครอบครัว ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นแนวทางปฏิบัติโดยคำนึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุ    มีผล และสร้างภูมิคุ้มกันที่ดี เป็นการแก้ไขปัญหาความยากจน และลดปัญหาการว่างงาน  โดยโครงการ Dek Krirk ฝึกอาชีพอิสระ มีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกอาชีพอิสระระหว่างเรียนให้กับนักศึกษา บุคลากร มหาวิทยาลัยเกริก และผู้ที่สนใจพร้อมทั้งเปิดโอกาสให้นักศึกษาทุกชั้นปี และผู้ที่สนใจได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และก่อเกิดรายได้เพิ่มขึ้น โดยมีกำหนดการอบรม ดังนี้ ครั้งที่ 1   วันที่ 5 เมษายน 2564 ฝึกทำพวงกุญแจเดคูพาจ ครั้งที่ 2   วันที่ 26 เมษายน 2564 ฝึกเพ้นท์กระเป๋าผ้า         กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมใหม่ ที่มีแนวคิดจากการฝึกทักษะให้ก่อความชำนาญ และสามารถนำไปปฏิบัติจนก่อให้เกิดรายได้การผู้อบรม จำต้องมีพื้นฐานความรู้ที่หลากหลายกิจกรรมเพื่อให้เกิดอาชีพที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น ครั้งที่ 1   วันที่ 5 เมษายน 2564 ฝึกทำพวงกุญแจเดคูพาจโดยมีขั้นตอนประดิษฐ์ “พวงกุญแจเดคูพาจ” วิทยากรโดย …

โครงการเด็กเกริกฝึกอาชีพอิสระ 2564 Read More »